آفتاب پَرستِ مُتمدن

رَهرویِ سایه یِ خویش باش ..

آفتاب پَرستِ مُتمدن

رَهرویِ سایه یِ خویش باش ..

آفتاب پَرستِ مُتمدن

رَنگو هستم با صدایِ جانی دِپ !

از اینجا با هم صحبت کنیم ؟ :))